Regulamin Ramowy oraz Regulamin Uzupełniający – Rajdu Polski Kobiet


Regulamin Uzupełniający Rajdu Polski Kobiet 2011 do pobrania w PDF

 Regulamin Ramowy Rajdu Polski Kobiet do pobrania w PDF

Regulamin Uzupełniający
IMPREZA SAMOCHODOWA OGÓLNODOSTĘPNA
RAJD TURYSTYCZNY
1 edycja „RAJDU POLSKI KOBIET”
17 – 19 CZERWCA 2011

Idea Imprezy:
Pierwszy, inauguracyjny Rajd Polski Kobiet – poświęcony jest zdrowiu Kobiet, z położeniem szczególnego akcentu na potrzebę przeprowadzania specjalistycznych okresowych badań i leczenie chorób nowotworowych piersi oraz raka szyjki macicy.
Cel Imprezy:
Upowszechnienie organizacyjnych form samochodowego sportu popularnego i turystyki. Pogłębianie wiedzy historycznej, krajoznawczej i tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyłonienie zwycięzców.
Charakter Imprezy:
Rajd Polski Kobiet jest to impreza sportowo-turystyczna z elementami jazdy sprawnościowej przewidziana tylko dla użytkowniczek samochodów terenowych z napędem na cztery koła, bądź z napędem na jedną oś.

Impreza Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
• Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”
• Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

1.0.  USTALENIA OGÓLNE
1.1. Impreza organizowana przez dr. KRYSTYNĘ BACKIEL – Prezesa Zarządu Fundacji TERAZ KOBIETY ul. Kleszczowa 41/13,  02-485 Warszawa, wspólnie z:
• Automobilklubem Centrum,
• Automobilklub Łomżyński,
• PZM ZO Białystok.

Pod patronatem:
• Marszałek Województwa Mazowieckiego,
• Marszałek Województwa Podlaskiego,
• Wojewoda Mazowiecki,
• Wojewoda Podlaski,
• Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
• Prezydenta Miasta Białystok,
• Prezydent Miasta Łomża,
• Burmistrz Miasta Wyszków,
• Burmistrz Miasta Tykocin,
• Burmistrz Miasta Wasilków,
• Burmistrz Miasta Czyżew,
• PZM Okręg Łódź,
• PZM Okręg Białystok,
• Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,
• Białostockie Centrum Onkologii,
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
• Stowarzyszenie kobiet do Walki z Rakiem Piersi – DONNA z Łomży,
• Federacja Stowarzyszeń Amazonki,
• Gazeta Współczesna,
• Motocaina,
• Rajdy 4×4,
• Dakar,
• Kwiat Kobiecości,
• Dżdżownica,
• Off Road,
• Białystok on-line.

2.0.  ORGANIZACJA

2.1.  Władze Rajdu:
• Komandor Imprezy  -   Witold Prószyński
• V-ce Komandor       -   Karolina Karolczuk
• V-ce Komandor       -   Marcin  Jasiński

2.2.  Komisja obliczeń:
• Alicja Borkowska.

2.3. Jury:
• Przewodniczący : Komandor Imprezy – Witold Prószyński
• Członek              :. Organizator Imprezy – Krystyna Backiel
• Członek              :  Kierownik Komisji Obliczeń – Alicja Borkowska

2.4.  Rajd składa się z 3 sekcji rozgrywanych na terenie:
• 1 sekcja: Warszawa 1próba, okolice Wyszkowa 1 próba. Organizatorem Automobilklub Centrum. Odpowiedzialny: Bartek Wyszkowski.
• 2 sekcja: Łomża 3 próby, okolice Łomży. Organizatorem Automobilklub Łomżyński odpowiedzialny: Łukasz Wawrzyniak.
• 3 sekcja: Białystok 2 próby, okolice Białegostoku. Organizatorem Meksykański Klub Motorowy.    Odpowiedzialny: Marek Słomczyński.

2.5.  Lokalizacja Biura
Biuro od dnia 4 kwietnia 2011. Siedziba ul. Kleszczowa 41/13. 02-485  Warszawa. tel/fax  (22) 873 14 00; (22) 843 14 02 ;
www.rajd-poski-kobiet.pl ; e-mail:

2.6.  Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni, składają się z trzech sekcji.
Na ok. 200 km trasie: Warszawa – Wyszków – Długosiodło – Łomża – Czyżew – Kiermusy – Tykocin – Białystok z 6-ma próbami sprawnościowymi poprzedzonych PKP, PKC, na wydzielonych z ruchu terenach.

2.7.  Nawierzchnia trasy prób: luźna.

2.8. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej

3.0.  PROGRAM IMPREZY:
• Otwarcie listy zgłoszeń  04.04.2011  -        godz.  10.00
• Odbiór administracyjny  17.06.2011  -       godz.  18.00 -20.00
• Badanie kontrolne BK1  17.06.2011  -        godz.  18.00
• Konferencja prasowa     17.06.2011  -        godz.  18.30
• Odprawa uczestników 1-wsza                                  17.06.2011-  godz. 18.00
• Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu     17.06.2011-  godz .21.00
• Odprawa uczestników 2-ga                                       18.06.2011-  godz. 08.10
• Start    18.06.2011   – godz.    08.30
• Meta    19.06.2011   – godz.    13.30
• Badanie kontrolne BK2 – nie przewiduje się
• Opublikowanie końcowej klasyfikacji końcowej           19.06.2011  godz. 14.00
• Uroczyste rozdanie nagród .                                            19.06.2011  godz. 14.30.
• Konferencja prasowa   – podsumowująca imprezę     19.06.2011   godz.17.00

4.0.  MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w dniach 17 – 19.06.2011:
• 17.06.2011. godz.18.00. Badanie kontrolne – parking wzdłuż ul Karowej na wysokości hotelu BRISTOL,
• 18.06.2011. godz.08.30. Start  do Imprezy –  Parking przed hotelem BRISTOL w W-wie,
• 18.06.2011. godz.18,00. Meta po 2 sekcji  -  Kiermusy,
• 19.06.2011. godz.09.15  Start do drugiej sekcji – Parking przed Zajazdem w Kiermusach,
• 19.06.2011. godz.13.30. Meta  –   plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku.

5.0.  ZGŁOSZENIA

5.1.0  Załoga:
Załogę stanowią wyłącznie kobiety – dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 18 lat.

5.1.2. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

5.1.3. Obecność załogi na odprawie uczestników – obowiązkowa.

5.1.4. Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKP i PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.

5.1.5. Wewnątrz pojazdu musi być umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, imiona i nazwiska członków załogi, ich aktualne fotografie oraz podpisy.

5.1.6. Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

5.1.7. Procedura zgłoszeń:
Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną lub osobiście do dnia 15.06.2011 – godz.15.00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze zawodów.

5.1.8. W przypadku przyjmowania silnych leków, np. onkologicznych, nasercowych, ciśnieniowych, przeciwbólowych, depresyjnych itp. – należy ten fakt zgłosić organizatorowi ze wskazaniem nazwy leku i jego dawki wraz z zaświadczeniem lekarskim, że stan zdrowia uczestniczki pozwala na udział w Rajdzie.

5.1.9.   Maksymalna liczba startujących załóg: 35.

5.1.10. W przypadku zgłoszenia więcej niż 35 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura

5.1.11. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

5.1.12. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

6.0.  POJAZDY DOPUSZCZONE:

6.1.1. Tylko samochody SUV, terenowe z napędem na cztery koła, bądź z napędem na jedną oś wyposażonych w mechaniczną blokadę dyferencjału.

6.1.2. Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych.

6.1.3. Samochody zgłoszone do imprezy będą podzielone na klasy:
• Klasa 4×4 – samochody z napędem na dwie osie,
• Klasa 2×4 – samochody z napędem na jedną oś.

6.1.4. Klasę, Grupę stanowi min. 5 samochodów. W przypadku braku klasy 2×4 samochody z napędem na jedną oś zostają włączone do klasy wyższej.

5.1.5. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez Jury (w oparciu o protokół BK-1 i listę załóg, które wystartowały i ukończyły pierwszą próbę).

7.0.  WPISOWE, WPŁATY, ZWROTY
7.1.  Wysokość wpisowego wynosi 1.200,00 zł.

7.2.   Powyższe ceny obejmują trzy lunch (Warszawa, Łomża , Białystok), biesiadę wieczorną w Kiermusach, nocleg w Kiermusach, ubezpieczenie Rajdu, książki drogowe do przejechania rajdu, karty drogowe, koszulki, czapeczki, smycze z identyfikatorami Uczestniczek, oklejenie samochodów.

7.3    W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora -  wpisowe wynosi 2400.00 zł.

7.4.  Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem lub w gotówce bezpośrednio do dnia  15.06.2011.

7.5. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania rundy, w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia oraz przyczyn losowych.
8.0 UBEZPIECZENIE

 
8.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zalecane NW i Auto Casco.

8.2. Uczestniczki będą objęte przez organizatora polisą NNW na sport samochodowy.

8.3. Impreza jest objęta ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora.

8.4. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

9.0.  NUMERY IDENTYFIKACYJNE

9.1. Tablice
Tablica „rajdowa” dostarczona przez organizatora musi być umocowana na masce przedniej samochodu.

9.2. Numery startowe
Numery startowe, która otrzyma załoga musi umieścić we własnym zakresie na przednich bocznych drzwiach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

9.3.  Karta identyfikacyjna
Podczas imprezy, wewnątrz pojazdu wymaga się, aby była umieszczona karta identyfikacyjna widoczna przez prawą tylną boczną szybę, zawierająca numer startowy, aktualne informacje o członkach załogi i ich aktualne fotografie oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary aż do wykluczenia włącznie. – Ostateczna decyzja należeć będzie od organizatora.

10.0.  BADANIA ADMINISTRACYJNE

10.1. Miejsce i czas: Warszawa.

10.2. Dokumenty do okazania:
• prawo jazdy kierowcy,
• ubezpieczenia OC i NNW,
• dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi,
• aktualne fotografie kierowcy i pilota (zalecane),
• pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota.

11.0.  BADANIA KONTROLNE

11.1.  Miejsce i czas :
17.06.2011. godz.18.00 – parking wzdłuż ul Karowej na wysokości hotelu BRISTOL.

11.2. Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z imprezy.

12.0.  ODPRAWA UCZESTNIKÓW

12.1.  Miejsce i czas
Odprawa uczestników      17.06.2011-  godz.  18.00.
Odprawa uczestników      18.06.2011-  godz.  08.10.

13.0.  START

13.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej:
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 17.06.2011 godz. 21.00 Hotel BRISTOL.

13.2. Oficjalny start:18.06.2011. godz.    08.30.

13.3. Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych.

14.0. PRZEBIEG IMPREZY

14.1. Wymiana kart drogowych.
• Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie w PKC – 0,
• Kolejna karta drogowa na 2 sekcję (pętle) wydawana będzie w PKC – 3,
• Kolejna karta drogowa na 3 sekcję (pętle) wydawana będzie w PKC – 5.

14.2.  Impreza składa się z jazdy wyznaczonej PKP, PKC i prób zręcznościowych.

14.3.  Próba polega na przejechaniu w jak najkrótszym czasie trasy podanej przez organizatora na rysunku.

14.4. Start odbywa się zgodnie z procedurą startową: Przy podaniu sygnału do startu z tzw. „ręki” samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. „obrys”, następnie Starter głośno odlicza: 5, 4, 3, 2, 1 i ręką (lub chorągiewką opuszczaną do dołu) podaje sygnał startu.

14.5. Kara za popełnienie Startu przedwczesnego – 5 pkt.
Start przedwczesny – jest to wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowca jest podporządkowany poleceniom Startera.

14.6. Meta polega na zatrzymaniu samochodu tak, aby linia mety wyznaczona słupkami znajdowała się między osiami samochodu.
Przekroczenie linii mety tylną osią powoduje doliczenie 5 punktów karnych. Pomiar czasu wyłączany jest w momencie unieruchomienia sam. – co jest sygnalizowane energicznym opuszczeniem ręki/chorągiewki/ przez sędziego.

14.7. Przewożenie pasażerów w czasie KJS – wykluczenie.

14.8.  Zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę imprezy po warunkiem, że fakt ten będzie ogłoszony komunikatem.
Punktacja:
• z dokładnością  do                                                               -   0,01  sek.
• za każde 0,1 sek. trwania  próby                                         -     0,1   pkt
• za przewrócenie słupka                                                       -        5   pkt
• za przekroczenie linii mety tylną osią                                  -        5   pkt
• za nieukończenie próby, pomylenie tras  – 150 % punktów najlepszego uczestnika w klasie na danej próbie (TARYFA).

15.0.  PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE IMPREZY:

15.1.  Uczestnicy imprezy są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.

15.2. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik imprezy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję oraz Organizatora o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji.

16.0.  PRZEPISY DROGOWE.

16.1.  Załogi uczestniczące w imprezie muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego obowiązujących w RP, a w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości na terenie miejscowości.
Stwierdzone przez policję lub przedstawicieli organizatora przekroczenie przepisów kodeksu drogowego będzie karane:
• za pierwsze przekroczenie – kara pieniężna,
• za drugie przekroczenie – kara czasowa 5 minut karnych,
• za trzecie przekroczenie – wykluczenie z  imprezy

17.0.  NAGRODY

17.1. Uroczyste rozdanie nagród: BIAŁYSTOK Pałac Branickich –  19.06.2011. godz. 14.30
Najlepszym uczestnikom zostaną przyznane regulaminowe puchary oraz nagrody, których listę ogłosi organizator przed startem.

17.2. Klasyfikacja generalna: PUCHARY – 1; 2; 3 MIEISCE:  KIEROWCA + PILOT

17.3. Klasyfikacja w Klasach: PUCHARY -  1;2; 3 MIEISCE:  KIEROWCA + PILOT

17.4. Nagrody rzeczowe: wg. komunikatu.

17.5. Nagrody nie odebrane na oficjalnym uroczystym rozdaniu nagród – przechodzą na własność Organizatora.

18.0.  PROTESTY

18.1. Protesty i  zażalenia  w  sprawie w  sprawie  wykroczeń  regulaminowych  i  błędów   rachunkowych  w   wynikach  oficjalnych muszą być złożone na  piśmie, na  ręce  Komandora  lub  w  przypadku  jego  nieobecności  na  ręce  Jury  w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

18.2. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, dotyczące zapisów w karcie drogowej i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

18.3. Kaucja:
• Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 200% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Jury.

18.4. Odwołanie:
• Podjęte decyzje przez Jury są ostateczne.

19.0.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1.  Zgłoszenie się załogi do startu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19.2. Pisma, instrukcje i komunikaty organizatora rajdu wręczane lub ogłaszane uczestnikom stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

19.3. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.

19.4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu.

19.5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji, uzupełniania i zmieniany niniejszego regulaminu, jak również do odwołania komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu, czy też całkowitego odwołania imprezy.

Warszawa  dn.2011. 06.01 
                     Komandor  Imprezy
Witold   Prószyński
                             

Regulamin zatwierdzony przez OKK ZO PZM Białystok 03.06.2011.

Koordynator ds. Turystyki

   Karolina Karolczuk