Informacje organizacyjne


Pierwszy, inauguracyjny Rajd Polski Kobiet – poświęcony jest zdrowiu Kobiet, z położeniem szczególnego akcentu na potrzebę przeprowadzania specjalistycznych okresowych badań i leczenie chorób nowotworowych piersi  oraz raka szyjki macicy.

 

Warunkiem formalnym uczestnictwa w Radzie Polski Kobiet jest:

-  posiadanie dowodu osobistego i ważnego prawa jazdy (przez kierowcę pojazdu uczestniczącego w Rajdzie),
-  stan zdrowia pozwalający na uczestniczenie w Rajdzie (w razie przyjmowania silnych leków, np. onkologicznych, nasercowych, ciśnieniowych, przeciwbólowych, depresyjnych itp. – należy ten fakt zgłosić organizatorowi ze wskazaniem nazwy leku i jego dawki wraz z zaświadczeniem lekarskim, że stan zdrowia uczestniczki pozwala na udział w Rajdzie),
-  podpisane oświadczenie uczestniczek (kierowcy i pilotki) o przyjęciu na siebie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków,
-  zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Rajdu,
-  wypełnienie Karty Zgłoszeń,
-  wypełnienie karty preferencji posiłków i noclegów,
-  odpowiednie przygotowanie samochodu,
-  dokonanie wpisowego w wysokości 1.200 zł (2400 zł. bez reklamy sponsorów imprezy) od załogi (kierowca+pilot) w  terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku.

Informacje ogólne:

 

1.   Organizatorzy uprzejmie informują, iż liczba pojazdów uczestniczących w pierwszym inauguracyjnym Rajdzie Polski Kobiet jest ograniczona do 35 załóg.
2.   O uczestniczeniu w I edycji Rajdu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3.    Uczestniczki Rajdu (poza zaproszonymi gośćmi) samodzielnie zapewniają odpowiedni samochód do Rajdu (zgodnie z warunkami technicznymi pojazdu).
4.    Załoga samochodu rajdowego musi składać się wyłącznie z kobiet (kierowca + pilot).
5.    Uczestniczki Rajdu samodzielnie kompletują swoją załogę.
6.    Załogi będą zakwaterowane w pokojach dwuosobowych; w przypadku potrzeby zamówienia pokoi jednoosobowych – potrzeba zgłoszenia tego faktu w Karcie Zgłoszenia.
7.    Jeżeli Uczestniczka Rajdu (załoga) będzie posiadać indywidualnego sponsora – fakt ten powinien być zgłoszony w Karcie Zgłoszenia lub w Biurze Rajdu.
8.    Wycofanie się z uczestnictwa w Rajdzie (poza przypadkami choroby)  po dacie 13 maja 2011 roku skutkować będzie brakiem możliwości zwrotu wpisowego.
9.    W przypadku potrzeby poćwiczenia umiejętności rajdowych – możliwe będzie uczestnictwo w Szkoleniu z jazdy terenowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Instruktorów doskonalenia Techniki Jazdy. Istnieje możliwość zgłoszenia takiej potrzeby już na Karcie Zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, problemów, potrzeby wyjaśnień – Biuro Rajdu jest do  Pań dyspozycji. Służymy pomocą i radą.